รับตรง วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 59

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณะดำเนินการจัดสอบ) หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559  จำนวน 50 คน
เปิดรับสมัครถึง 13 มีนาคม 2559