รับตรง สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิวาช 59

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวาช ประจำปีการศึกษา 2559
คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยรวมินทราธิวาช จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนรับ
- กลุ่มสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต จำนวน 15 คน
- กลุ่มผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 15 คน
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2559

ใบสมัครเรียน

Download ข้อมูลการรับสมัคร