รับตรง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก 58


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบคัดตรงจากพื้นที่ 
เปิดรับสมัครด้วยตัวเอง 16-27 มีนาคม 2558
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 16-20 มีนาคม 2558