โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 58 ปิดรับ 15 ม.ค.นี้

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558
รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 
1. จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
-  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยนานาชาติ
2. จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- คณะบริหารธุรกิจ
 
 
เว็บไซต์หลัก http://www.admission.kmutnb.ac.th/