รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 58


 ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร  16 มกราคม ถึง 6 มีนาคม 2558
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00