รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58


โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 45 คนโดยแบ่งเป็น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
-เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2557