ระเบียบการเกณฑ์คัดเลือก รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ที่จัดสอบโดย สทศ.โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ตามรายละเอียดแนบ