รับตรง โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 58

 
มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 
สาขาวิชาที่สมัคร
- สาขาวิชาจิตรกรรม 
- สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
   >วิชาเอกกราฟิกอาร์ต
   >วิชาเอกกราฟิกมีเดีย
- สาขาวิชานิเทศศิลป์
 > วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
 > วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา
 > วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
- สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557