รับตรง สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา นานาชาติ ธรรมศาสตร์ 57 รอบที่ 3

 
 
รับสมัครบุคคลเช้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3
 
 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557