วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ทางเลือกใหม่ของการศึกษาการแพทย์ บนแนวคิดการเป็นผู้นำการศึกษาการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ วิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างมืออาชีพ  ประกอบด้วย 5 สาขา ดังนี้
ปริญญาตรี
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญาเอก
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ http://www.inter.med.tu.ac.thหรือ เฟชบุคแฟนแพจhttps://www.facebook.com/cicm.tu
CICM : The next general of doctor.