กำหนดการใหม่ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลา
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557
กุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นไป
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
10 มีนาคม 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(31 มีนาคม 2557)
3.การรับสมัคร
 เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
 การชำระเงินค่าสมัคร
 ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
15-31 มีนาคม 2557
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 เมษายน 2557
5.การตรวจสอบคะแนน O-NET
 การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
5-8 เมษายน 2557
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9-30 เมษายน 2557
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17 เมษายน 2557
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
 ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-22 เมษายน 2557
9.การตรวจสอบคุณสมบัติ
 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
 การสัมภาษณ์
 ยื่นแฟ้มสะสมงาน
 เข้าสัมภาษณ์
23 เมษายน 2557
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 พฤษภาคม 2557
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
1-6 พฤษภาคม 2557
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
9 พฤษภาคม 2557
13.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
 ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
30 พฤษภาคม 2557
14.การรายงานตัวเข้าศึกษา
 การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ทำหนังสือมอบตัว
 การปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557
15.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.pi.in.th