โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี
คุณสมบัติเบื้องต้น
  • เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
  • อายุ  17-20 ปี (เกิด พ.ศ.2537 - 2540)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
  • มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง