รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม่ฟ้าหลวง 57


     
  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          ๒.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง
          ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๓. คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร
          ผู้สมัครเลือกสมัครได้ ๑ สาขาวิชา เท่านั้น โดยแต่ละสาขาวิชามีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร ดังนี้
          ๓.๑ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                  ๓.๑.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                  ๓.๑.๒ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                  ๓.๑.๓ ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
          ๓.๒ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                  ๓.๒.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                  ๓.๒.๒ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑)ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                  ๓.๒.๓ ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
          ๓.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
                  ๓.๓.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
                  ๓.๓.๒ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา และ/หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                  ๓.๓.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑) ดังนี้
                             - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
                             - แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                 ๓.๓.๔ ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาของประเทศไทย” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ 
 สมัครออนไลน์โดย ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
รายละเอียดทั้งหมด   http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7502