รับตรง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 57

 

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
5
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมวัสดุ
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
     2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง
     3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
     4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
     6. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6 เทอม 1) ดังนี้
                             - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
                             - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
                             - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ สามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
          1. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
          5. ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันได้อย่างไร”โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    3.1 กำหนดการรับสมัครออนไลน์
             ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557