รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 57UploadImage
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
สาขาที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ
UploadImageคุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีควมสามารถทางด้านกีฬา(รายระเอียดตามไฟลิแนบ)

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/