รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557



UploadImage

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557


จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 45 คนโดยแบ่งเป็น
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า



กำหนดการ

กำหนดการเวลาดำเนินการสถานที่ดำเนินการ
3.1 การรับสมัครวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  ถึงวันพฤหัสบดีที่  31  ตุลาคม  2556www.direct.arch.ku.ac.th         และธนาคารไทยพาณิชย์
3.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2556www.direct.arch.ku.ac.th
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.3 การสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556ศูนย์เรียนรวม  4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2557www.direct.arch.ku.ac.th
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.5 การสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.6 การประกาศผลสอบภาษณ์              วันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2557www.direct.arch.ku.ac.th
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.7 การรายงานตัวและชำระเงิน
เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ารับการศึกษา
วันจันทร์ที่  24 ถึงวันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ที่มา :  http://direct.arch.ku.ac.th/57/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น