ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี


ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
นำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบชำระเงิน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม – วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เท่านั้น

หากเลยกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

Download ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
Admission Room
(สั่งพิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร)
ปฏิทินการสอบ โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
วิธีพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรม (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
สาขาวิชาวิศวกรรม (พื้นที่การศึกษาราชบุรี) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วุฒิ ปวช.

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสถิติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) - วุฒิ ปวช.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - วุฒิ ปวช.
สาขาวิชามีเดียอาตส์
สาขาวิชามีเดียอาตส์ - วุฒิ ปวช.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ - วุฒิ ปวช.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Industrial Design (International Program)
Communication Design (International Program)
Interior Architecture (International Program)