รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2557

โดยเปิดรับ 2 ประเภท ดังนี้
-ประเภทโควตา รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 24 มกราคม 2557

-ประเภทรับตรง รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 - 2 พฤษภาคม 2557
ระเบียบการ   http://entry.wu.ac.th/download/pha57.pdf