เปิดคัดม.6เรียนเก่ง รับทุนกองทุนสิรินธรเทคโนโลยี

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อิเลคทรอนิกส์และการสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ
เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557 

กำหนดการรับสมัคร


เริ่มรับสมัครวันพฤหัสบดี 1ส.ค.– ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2556
 
รับสมัครสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครที่สถาบัน

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 
สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.siit.tu.ac.th
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 
 1.1 กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
 1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00
 
2. การรับสมัคร
 
2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
 
2.2 หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.thและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง ...

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต้ ปู .ณ. 22 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์-รังสิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี12121
 
2.3 ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชําระค่าสมัครสอบ 400 บาท
 
3. หลักฐานการสมัคร
 
1.1 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป สําหรับติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
 
1.2 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
 
1.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั ้น ม. 4 - 5 (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 1.2)จํานวน 1 ชุด
 
1.4 ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร (Online Application) พร้อมติดรูปถ่าย
 
4. การคัดเลือก
 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ 
 
5. เงื่อนไขการเป็นนักศึกษา
 
5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามวันที่สถาบันกําหนด 
 
5.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชําระค่าบํารุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 18- 29 พฤศจิกายน 2556 หากพ้นกําหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
 
5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิในการสมัครผ่านระบบ Admissions กลาง
 
ทุนการศึกษา
 
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท
 
1.ทุนเต็มจำนวน จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด
 
2.ทุนครึ่งจำนวน จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนด
 
3.ทุน 25 % จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาหนึ่งในสี่ของอัตราที่สถาบันกำหนด
 
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนได้หลังจากศึกษาที่สถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา