มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดคัดเรียนต่อม.4 พร้อมรับ 240 ทุนเรียนฟรี

UploadImage

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความ มุ่งมั่นที่จะข่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน ๒๔๐ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรีอเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑.๒ มีผลการเรียน ดังนี้
 
๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.๑ และม. ๒ ไม่ตํ่ากว่า ๓.00
๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และม. ๒ ไม่ตํ่ากว่า ๓.00
 
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และม. ๒ ไม่ตํ่ากว่า ๓.0๐
 
๑.๓ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประขาชน
 
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
 
๑.๕ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 
๑.๖ มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 
๑.๗ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบันหรีอที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
 
๒. ระยะเวลาการสมัคร
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30   กันยายน 2556
 
๓. สถานที่สอบถามข้อมูล
 
๓.๑ โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
 
๓.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

๓.๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาขน ๓๖๔ หมู่ ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม   ๗๓๑๗0    โทรศัพท์   o ๒๘๔๙ ๗๑๕๔ - ๗ โทรสาร   o ๒๘๔๙ ๗๑๕๓
 
e-mail: academic®mwit.ac.th

หรีอศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซด์ http://www.mwit.acth 


ค่าใช้จ่ายในการเรียน
 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พักในหอพักของโรงเรียน