รับตรง จุฬาฯ 2557 แบบพิเศษ 3 โครงการUploadImage
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่มีภูมลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส แล 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย สะเดา และนาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- เป็นผู้ที่มีครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

รับสมัคร 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556


----------------------------------------------------------------------------

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา และวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านถาษาไทย ในด้านวิชาการหรือได้รับรางวัลทางด้านถาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
- เป็นนักเรียนชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2556
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80 หรือ ระหว่าง 3.50-3.79 (ในกรณีมีความสามารถพิเศษด้านถาษาไทย ในด้านวิชาการหรือได้รับรางวัลทางด้านถาษาไทย)
- GPA ภาษาไทย 4.00 หรือ 3.50 ขึ้นไป (ในกรณีมีความสามารถพิเศษด้านถาษาไทย ในด้านวิชาการหรือได้รับรางวัลทางด้านถาษาไทย)
- CU-TEP ก่อนปี 2556 ต้องมีคะเเนน 470 คะเเนนขึ้นไป
- CU-TEP ตั้งแต่ปี 2556 ขึ้นไป ต้องมีคะเเนน 55 คะเเนนขึ้นไป

รับสมัคร 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556


----------------------------------------------------------------------------


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2556
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

รับสมัคร 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556


ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.htmlเอกสารประกอบข่าว :