กองทัพบก รับสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 500 นาย


UploadImage


         กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตร 5 เดือน เพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ ในหน่วยที่จัดกำลัง ร้อย.รอ.CAT- 904ประจำปี 2556 จำนวน 500 นาย (บรรจุหน่วย ร.1พัน 1รอ., ร.1พัน 2รอ.,ร.1พัน 3รอ., รอ.1พัน 4รอ. และ ร.11พัน 1รอ., ร.11พัน 2รอ.) รวมทั้งสิ้น 6 กองพัน

ประเภทของผู้สมัคร

1.บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ.2538 ) สำหรับผู้มีอายุ 21 และ 22 ปี (เกิ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ.2535)
ต้องมีหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญ แบบ สด.8) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ผลการจับฉลาก "ดำ" หรือผู้ที่อยูาระหว่างได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ตามมาตรา 29(3) และมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.

2.ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532 )

3.พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบกอายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532 )

4.ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ จากทุกเหล่าทัพ หรือ ผู้ที่สำเร็นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
3.มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
5.ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
6.ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
7.ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้นและ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก

****ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองคัดสรรและพัฒนาบุคคลกรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/aticle2.html


สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0–2241–4068 – 9, 0–2243–6124-6, 0–2241–4036, 0–2241–4046, 0–2241–1660 ต่อ 1234 และ โทรศัพท์ทหาร 53–23644, 53–23646,53–23683, 53–23684, โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430 , 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร 0–2241-4037, 0–2297–6196 และโทรศัพท์ทหาร 96196,89106, 89100 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป