โครงการก้าวสู่เคยู เรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557


ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
โครงการก้าวสู่เคยู…เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจําปีการศึกษา 2557
สมัครทางเว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
รับสมัคร 192 คน คัดเลือกเหลือ รับจริง 155 คน
เว็บไซต์หลัก  http://quota.psd.kps.ku.ac.th/kuconnect/index.php