เปิดกำหนดการแข่งโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี2556 ถ้วยรางวัลพระราชทาน-ทุนหลายประเภท


UploadImage

                                 

เปิดกำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี2556 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงทุนการศึกษาพระราชภาวนาวิกรม

กำหนดการ

16 มิถุนายน 2556 ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
7 กรกฎาคม 2556 ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
 
27-28 กรกฎาคม 2556 อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

3-4 สิงหาคม 2556 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 
10-11 สิงหาคม 2556 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) เคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 
17-18 สิงหาคม 2556    คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
25  สิงหาคม 2556         ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
31สิงหาคม-1 กันยายน 2556 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 
7-8กันยายน 2556         ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 
14 กันยายน 2556         วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (ระดับประถมศึกษา)ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
 23-24 พฤศจิกายน 2556  ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
 14-15 ธันวาคม 2556  พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์