รับตรงทั่วประเทศ แพทย์ศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


แพทยสภาได้ประชุมและมีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ มฟล. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 จึง ทำให้ สำนักวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต ของ มฟล.สามารถประกาศรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 32 คน แบ่งเป็นโควตาภาคเหนือ 20 คน และรับตรงทั่วประเทศ 12 คน รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -22 มีนาคม 2556 เท่านั้น ทาง www.admission.mfu.ac.th