เอสซีจี จับมือม.มหิดลเฟ้นหาเด็กรักวิทยาศาสตร์ เข้าค่าย SCG Sci-Camp


UploadImage


เอสซีจีจับมือม.มหิดลชวนเยาวชนม.2 ทั่วประเทศ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ SCG Sci - Camp รุ่นที่ 24  มี.ค. นี้
 
 
 นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี   เปิดเผยว่า  เอสซีจี ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย    ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ ‘ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci – Camp’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24  เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน  และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   โดยโครงการนี้เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม  ฝึกใช้เครื่องมือและทดลองจริง ไม่เน้นการเรียนในตำรา  ทำให้เยาวชนได้มองเห็นสิ่งง่าย ๆ  ที่อยู่รอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์และกระตุ้นการแก้ไขให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืน
 
SCG Sci – Camp   เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556  จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน   มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า 3.00   โดยเขียนเรียงความเรื่อง  ‘Eco Town เมืองนิเวศน์สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน’  ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้  พร้อมส่งหลักฐานการศึกษาไปที่  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 หากผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่ 11 – 18  มีนาคม 2556  ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02-441-5000 ต่อ 2110
 
“นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ผ่านการทดลองปฏิบัติและศึกษาจากสภาพความเป็นจริง    ทำให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้นักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านมายังมีโอกาสร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย รวมทั้งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับโลก  ทำให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  ” วีนัส กล่าว
 
 ทั้งนี้ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci - Camp เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2530   มีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นทั้งคนเก่งและดี   สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างชัดเจนมากขึ้น