ศธ. เล็งดันหลักสูตรใหม่ ลดชั่วโมงเรียน-วิชาซ้ำซ้อนเด็กไทย, นักเรียนไทย
นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมากล่าวถึงการเตรียมปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ใหม่ ตามที่ตนได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไปก่อนหน้านี้ ว่า ขณะนี้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้ว 2ชุด
และคณะกรรมการทั้ง 2ชุดก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับกระบวนการและขอบเขตการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ว่าต้องปรับอย่างไรบ้าง คาดว่าจะได้ข้อสรุป และสามารถทดลองใช้หลักสูตรใหม่ได้ประมาณปลายปีนี้
สำหรับประเด็นหลักๆ ที่ได้มีการหารือเพื่อปฏิรูปหลักสูตรใหม่นั้น ส่วนใหญ่จะปรับปรุงในเรื่องของจำนวนชั่วโมงเรียน ที่มีมากเกินไปในแต่ละวัน ซึ่งเฉลี่ยในแต่วันถึงวันละ 7-8 ชั่วโมง
ขณะเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ เพื่อแก้ปัญหาวิชาเรียนที่ซ้ำซ้อนในแต่ละช่วงชั้น กล่าวคือ วิชานี้เริ่มเรียนตั้งแต่ ป.1-3 อีกวิชาเริ่มเรียนในชั้น ป.4-6 เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจะมีการพิจารณาการแบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่ โดยยึดหลักจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ จากเดิมไทยจะแบ่งช่วงละ 3ปี แต่ถ้ายึดตามหลักประเทศอังกฤษ ก็จะแบ่งชั้นที่1 เป็น 2 ปี และชั้นที่ 2 เป็น 4 ปี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิรูปการศึกษาใหม่ต้องรอมติจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อน