เกณฑ์การรับสมัครและจำนวนคนรับ Admissions 2556 : จุฬาฯตารางองค์ประกอบและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ปีการศึกษา 2556  (รายละเอียด new2
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอีกครั้ง