รับตรง + ทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2556 รอบที่ 2

 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี, สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)

และทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)    ประจำปีการศึกษา 2556
 
1. ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556
-รายละเอียดการรับสมัครโครงการพิเศษฯ
-ระบบสมัครเรียนออนไลน์
2. สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)
-รายละเอียดการรับสมัคร
-ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ
 3. ทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)
-รายละเอียดการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษฯ
-ใบสมัครทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ