รับตรง โครงการเพชรในตม มศว. 56

UploadImage

โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทยและบิดา หรือมารดา มีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ ป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่ น้อยกวา 3 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดการ
รับสมัคร                                     17 ธันวาคม 2555 - 25 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ            5 กุมภาพันธ์ 2556
สอบคัดเลือก                              16 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลการสอบ                       1 เมษายน 2556
รายงานตัว                                    3 พฤษภาคม 2556
 
เอกสารประกอบข่าว :