คณะจิตวิทยา จุฬาฯ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี 56

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

1. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ป.เอก) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา และแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ป.โท) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา และแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 ธันวาคม 2555
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psy.chula.ac.th/psy/apply.php