รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

         ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          1.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          1.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ดังนี้ (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร)
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
          1.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          2.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/เท่านั้น
          2.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                    2.2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์ (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา)
                    2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    2.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                    2.2.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ วิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนาม และประทับตราสถานศึกษาด้วย (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                    2.2.5 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับสำเร็จหลักสูตร
                    2.2.6 สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT
          2.3 กำหนดการรับสมัคร
                    สมัครออนไลน์ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.
รายละเอียดทั้งหมด   http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6641