รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก เปิดระบบรับสมัคร10 ธ.ค.นี้


UploadImage

เตรียม ตัวสมัคร "สอบตรง" กันอีกแล้วครับ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเป็น "พยาบาล" และด้าน "สาธารณสุข"โดยสถาบันที่กำลังจะเปิดรับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือ ...

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครับ

1.การรับสมัคร

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีหลักการในการรับบุคคลเข้าศึกษาที่สาคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนในพื้นที่ได้เข้าศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองอย่างยั่งยืน และสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบการรับสมัครนักศึกษา http://admission.pi.in.th

๒. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ๓๗ แห่ง

๒.๑ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน ๒๙ แห่ง

๒.๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน ๗ แห่ง

๒.๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จำนวน ๑ แห่ง


๓. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษา แบ่งการรับเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง (Admissions)


ระบบสอบตรง

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระบบสอบตรงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดีและคนเก่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๑ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๓ เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สาหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร

๑.๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

๑.๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

๑.๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ ไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

๑.๑.๗ กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตร ตัวจริง ของข้าราชการ ข้าราชการบานาญ หรือลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันที่เริ่มทาใบสมัคร)

๑.๒ คุณสมบัติด้านการศึกษา

๑.๒.๑ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ