มจธ.รับต่อป.โทสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีทุนให้


UploadImage

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับเปิดรับนักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ภาคการศึกษาที่ 1/2556 พร้อมมีทุนให้ด้วย

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

คุณสมบัติผู้เรียน

เป็นผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

เป็นผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน หรือ

เป็นผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และมีหัวข้อวิจัยซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า (Active Recruitment) จำนวน 1 ทุน ปีการศึกษาละ 50,000 บาท

ทุนการเรียนดี จำนวน 1 ทุน ประกอบด้วยค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ค่าครองชีพ เดือนละ 5,000 บาทตลอด 4 ภาคการศึกษา

ทุนผู้ช่วยสอน ประมาณ 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

ทุนผู้ช่วยนักวิจัย ประมาณ 2-3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

Tel: 02-470-8739 Fax: 02-428-3375

E-mail: surapong.chu@kmutt.ac.th

คุณพุธทา  แก้วศรีใจ

Tel: 02-470-8723 Fax: 02-428-3375

Mobile: 082-7038949

เว็บไซต์

http://sola.kmutt.ac.th/sola/?lang=th