โควตา มจธ.สร้างคนดี ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556

  • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นความจำนงผ่านทางโรงเรียน  เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ

  • โดย 1 โรงเรียน สามารถส่งผู้สมัครได้ 1 คนเท่านั้น

  • เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากทางโรงเรียน จะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามที่ประำกาศข้่างต้นหรือไม่
    ถ้าหากเป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ จะติดต่อนักเรียนเพื่อแจ้งรหัสในการเข้าระบบรับสมัครอีกครั้ง

◊ เกณฑ์การรับนักศึกษา

◊ เข้าสู่ระบบรับสมัคร

  • Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร สำหรับโควตา มจธ. สร้างคนดี