รับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก 2556 มข.

UploadImage

จำนวนที่รับเข้า ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 20 คน
 - สาขาวิชาการออกแบบอุตสหกรรม จำนวน 20 คน 

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6

- GPAX 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป 
 
กำหนดการรับสมัคร 
เริ่มรับสมัคร                           15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2555  
สอบข้อเขียน                         19 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์                         8 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา :http://arch.kku.ac.th/