สพฐ.คลอดเกณฑ์รับนักเรียนปี 2556 แล้ว !!

สพฐ.ประกาศ นโยบายรับ นร.ปี 2556 พร้อมคลอดปฏิทินรับ นร.ของทุกระดับและทุกประเภท ขณะที่รับนร.ม.4 ใหม่เปิดช่อง ร.ร.รับเด็ก ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยผลการ
เรียน 5 เทอมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต่ำกว่าต้องสูงกว่า 1.50 และต้องมีการประเมินความสามารถและรับเด็กความสามารถพิเศษ
     
       นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
เปิด เผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถม ศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม โดยให้รับเด็กอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
     
       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้า เรียนชั้น ป.1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตื้นที่บริการได้ กรณีมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีการจับฉลากและประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อ จัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน


UploadImage

  นายชินภัทร ภูมิรัตน (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

       เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจรายชื่อเด็กที่จบชั้น ป.6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่และจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่จะประกาศรับเพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะให้กับนักเรียนทุกคน โดยคำนึงถึงหลักการนักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน และให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ และรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก
     
       สำหรับโรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียน ทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ ส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัด เลือกและใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้เสนอสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 1.รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยวิธีการจับฉลาก กรณีที่มีเด็กในพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับเข้าเรียนทุกคนและนำที่นั่งที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป แต่ในกรณีที่โรงเรียนต้องการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ใช้ คะแนนสอบของโรงเรียนใน 5 วิชาหลักร้อยละ 80 และให้ใช้คะแนน O-Net ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 20 , 2.การรับนักเรียนทั่วไป ให้รับได้ไม่เกิน ร้อยละ 50 และให้ใช้การสอบคัดเลือกเกณฑ์เดียวกับการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ,3.การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะต้องเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
       4.การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณี เช่น 4.1 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 4.2 นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 4.3 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 4.4 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 4.5 นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา 4.6 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 4.7 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อ เนื่อง
     
       ทั้งนี้ ให้โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศผลการรับนักเรียนพร้อมรายชื่อ ให้ประชาชนทราบ และการรับนักเรียนที่ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว ส่วนนักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกหรือการจับฉลาก สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสหรือ เสนอชื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนให้ตามความ เหมาะสม
     
       นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนนักเรียนชั้น ม.4 ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี ศักยภาพเหมาะสม จากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 ให้โรงเรียนจัดสอบประมวลความรู้หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มี ศักยภาพเหมาะสมหรือใช้การประเมินศักยภาพพิเศษอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนเดิมที่โรงเรียนรับไว้ทั้งหมดให้คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนการรับนักเรียน ที่เหลืออีกร้อยละ 20 ให้รับนักเรียนทั่วไป โดยให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และคะแนน O-Net ร้อยละ 20 ส่วนการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษให้ใช้หลักเกณฑ์ เดียวกับ ม.1
     
       การรับนักเรียนครั้งนี้ มีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไว้ด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 40 คนส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ห้องละ 40 คนหากมีความจำเป็นต้องไม่เกินห้องละ 50 คนโดยเสนอเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียน English Program ในทุกระดับให้รับห้องละ 30 คน ส่วนห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ไม่เกินห้องละ 40 ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่ประสงค์จะรับนักเรียนห้องละ 50 คน จะต้องรับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไปและจับฉลากรับนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการและรับนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน ที่เหลือให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ และให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียวและแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน
     
       สำหรับปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 นั้น ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร 31 มกราคม 2556-4 กุมภาพันธ์ 2556 จับฉลาก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 10 กุมภาพันธ์ 2556 มอบตัว 17 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับป.1 รับสมัคร 7-11 กุมภาพันธ์ 2556 จับฉลาก, ประกาศผลและรายงานตัว 17 กุมภาพันธ์ มอบตัว 24 กุมภาพันธ์ 2556
     
       ระดับ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556 จับฉลาก 31 มีนาคม 2556 สอบ 16 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 สอบ 23 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556 ประเภทจับฉลากในเขตพื้นที่บริการ รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 จับฉลาก,ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2556 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556 โดยทุกประเภทมอบตัวพร้อมกัน 6 เมษายน 2556
     
       ระดับม.4 ประเภทนักเรียนที่จบม.3 เดิม เข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิม รายงานตัว 1 เมษายน 2556 มอบตัว 7 เมษายน 2556 ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556 สอบ 16 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม 2556 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 สอบ 24 มีนาคม 2556 ประกาศผล 28 มีนาคม 2556 และรายงานตัว 1 เมษายน 2556 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556 โดยทุกประเภทมอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2556
     
       สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556 สอบ 16 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม 2556 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือก 24 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556 และประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร 14-18 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556 โดยมอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2556

ข่าว -
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์15 ตุลาคม 2555