โครงการค่ายนัก อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2012 ม.เกษตรศาสตร์


ฟรี !! ไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการค่ายนัก อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2012 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้ า ระหว่างวันที่ 15 – 19
ตุลาคม พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเกิดความสนใจวิทยาการทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ 2) ก่อให้เกิดการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์ใน โรงเรียน 3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจสำหรับอนาคต 4) เพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ 5) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 6) เสริมทักษะแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในการถ่ายทอดความรู้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) สายวิทยาศาสตร์ที่สนใจด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากโรงเรียนต่างๆ ที่สามารถเดินทาง ไปกลับได้สะดวก 2) รับจำนวนจำกัด 40 คน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ(รูปถ่ายผู้สมัคร,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ 2.สำเนาบัตรนักเรียน 3.และเรียงความ)
ส่งไปรษณีย์มาที่ “ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ.1032 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
ก่อนวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 กำหนดการสำคัญ -เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 55 (หมายเหตุ : ดูวันที่ใบสมัครส่งมาถึง)
-ประกาศผลการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 (ทางเวป http://pirun.ku.ac.th/~fengdus/)
-ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ต้องยืนยันการเข้าร่วม ก่อนวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ติดต่อสอบถาม 1) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 2) โทรศัพท์ 02-942-8555 ต่อ 1504, 1540 3) โทรสาร 02-942-8555 ต่อ 1550 4) email : fengdus@ku.ac.th 5)

download ใบสมัครได้ที่ http://www.ee.ku.ac.th/images/ANNOUNCEMENTS/ecampku52_applications.pdf