วุ่น มหาวิทยาลัยไม่ปรับวันเปิดเทอม ตามสพฐ.


ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ข้อสรุปว่าจะไม่มีการปรับวันเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับวันเปิดปิดภาคเรียน ของสถาบันอุดมศึกษาตามที่มีมติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ(ทปอ.) ไปแล้วนั้น วันนี้(18ก.ย.)
 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าว ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาให้มีการปรับวันเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกัน แล้ว ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะทำการรวบรวมปฏิทินการรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในปี 2557 เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับรู้ต่อไป พร้อมกันนี้อยากให้แต่ละมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเปิดปิดภาค เรียนในช่วงใด โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เปิดปิดภาคเรียนตามเดิมนั้นจะมีนโยบายการรับนัก ศึกษาเข้าใหม่อย่างไร และอยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ประโยชน์ของ ประเทศชาติ และประโยชน์ตัวนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง
“สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องการวิ่งรอกสอบ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยเปิดปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน ก็ควรแสดงจุดยืนของตัวเอง ในส่วนของ สพฐ.ที่ไม่ปรับวันเปิดปิดภาคเรียน ก็เท่ากับว่าทำให้เด็กอยู่ในชั้นเรียนเต็มเวลามากขึ้นและไม่ต้องไปกวดวิชา ในส่วนของโรงเรียนสาธิตนั้นขึ้นอยู่นโยบายแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดว่า จะเปิดปิดภาคเรียนอย่างไร ” รศ.นพ.กำจร กล่าว