เปิดบ้านสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ลาดกระบัง


กำหนดการกิจกรรมงานวัน “เปิดบ้านสถาปัตย์” ปีการศึกษา 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ อาคารปฏิบัติการออกแบบรวมเชิงบูรณาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

09.30 – 10.00 น. - ลงทะเบียน
- ฉายวีดีทัศน์แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ห้องประชุมชั้น 4
10.00 – 10.10 น. - รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
- พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ห้องประชุมชั้น 4

10.00 – 12.00 น. - อาจารย์แต่ละหลักสูตร และนักศึกษา นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนของคณะฯ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาในคณะ และเกร็ดความรู้ในการเตรียมสอบเข้าเรียนในคณะฯ :-
อาจารย์ นักศึกษา
สถ. : อ.ปรัศนี เมฆศรีสวัสดิ์ นายชยากร วินด์กาซเซ่
สน. : ผศ. ดร.ญาณินทร์ และ อ.ชาลี น.ส.ปนัดดา ธีรวัฒน์เกษม
ศอ. : รศ.บุญสนอง และ อ.สุรเชษฐ์ นายต้นกล้า องค์ศิริวิทยา
นศ. : อ.ไพบูลย์ ตระกูลใจดี นายอนุชิต คำน้อย
วจ. : ผศ.วุฒิกร และ อ.คมกฤช นายเจตน์ อยู่ยิ้ม
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุวรรณณี สุรเชษฐ์คมสัน
ห้องประชุมชั้น 4

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหารคณะฯ/ตามอัธยาศัย

13.00 – 14.30 น. - พี่ ๆ นำน้องเยี่ยมชมคณะ (สถานที่เรียน โรงปฏิบัติงานแต่ละสาขา และมุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ) ในบริเวณคณะฯ

14.30 – 15.30 น. - นำเสนอ “ค่ายติว” โดย สโมสรนักศึกษา
- กิจกรรมบนเวที และ การแสดงดนตรี

15.30 – 16.30 น. - ชม “ละครถาปัต ปีที่ 1” ห้องประชุมชั้น 4วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
10.00 – 12.00 น. - ฉายภาพยนตร์สั้น
- เยี่ยมชมนิทรรศการ ห้องประชุมชั้น 4

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหารคณะฯ/ตามอัธยาศัย

14.30 – 16.30 น. - “พี่เก่า เล่าเรื่อง”

สถาปัตยกรรม คุณกฤตนู เพชรวราภา บจก.เฟบรัวร์อิมเมจ
คุณจุฑาทิพย์ เตชะจำเริญ Office A.T.
สถาปัตยกรรมภายใน คุณกิตติธัช สาลีวงศ์ Right Man (Museum design)
ศิลปอุตสาหกรรม คุณธีรชัย ศุภเวชกุลวัฒน์ New Arriva
นิเทศศิลป์ คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ TCC Capital Land
คุณเจษฎา หันช่อ นักแต่งเพลง ผู้กำกับ MV Producer
ศิลปกรรม คุณเกรียงไกร กุลพันธ์ อาจารย์พิเศษสาขาศิลปกรรม
คุณเกรียงไกร กงกะนันท์ อาจารย์พิเศษสาขาศิลปกรรม
คุณพัชรพล แตงชื่น ศิลปินอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์ และอ.สุวรรณณี สุรเชษฐ์คมสัน
ห้องประชุมชั้น 4