เปิดตัว "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” เน้นงานวิจัยแก้ปัญหาเมืองUploadImage

ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแถลงทิศทางเดินไปสู่อนาคตของการ “สร้างคนเพื่อสร้างเมือง” ของมหาวิทยาลัยสังกัด กทม.

ที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยนายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแถลงทิศทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “สร้างคนเพื่อสร้างเมือง” โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ในกำกับของ กทม. ก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2553 ในระยะเริ่มแรกมี 2 คณะคือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตที่่มีความรู้และประสบการณ์จริง เพื่อ "สร้างคนเพื่อเมือง" ในระดับปริญญาและประกาศณียบัตร

แม้ระยะแรกจะเน้นการผลิตแพทย์และพยาบาล จากนี้จะให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเมืองเป็นหลัก

ทั้งนี้ จะมีการเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานในสังกัด กทม. ในการสังเคราะห์ความรู้ อาทิ รพ.ในสังกัด กทม. ที่มีแพทย์มากกว่า 700 คน ศูนย์บริหารสาธารณสุข สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การวิจัยที่จะแก้ปัญหาของเมือง ทั้งภัยพิบัติ มลภาวะ อากาศ น้ำ โรคในชุมชนแออัดและชุมชนเมือง การจราจรติดขัด ความเหลื่อมล้ำทางฐานะในสังคม เป็นต้น

นายพิจิตต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเมืองแห่งนี้ จะมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ฝึกสอน มีกรุงเทพฯ เป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ และมีประชาชนในกรุงเทพฯ เป็นพี่เลี้ยง โดยมีคุณภาพชีวิตของคนเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษา ซึ่งหวังว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แก้ปัญหาเมืองอย่างเข้าใจ มองไกลและกว้าง รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์เป็น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของมหานคร

โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้แก่ นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีรองอธิการบดี 4 คน คือ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ศ.นพ.ไพจิตร ปวะบุตร นายบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย และนางสุดา สุวรรณาภิรมย์ ส่วนนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย.

ข่าว-สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น