สอบชิงทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรนานาระดับปริญญาตรี  เพื่อกระจายโอกาสให้ เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น    SIIT  เปิดรับสมัครที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิ รินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติ
1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.  2   ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 –5รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา   คณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00

รับสมัคร  1 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด   http://www.siit.tu.ac.th/admin/fileupload/newsfile/534/th/OSP&SIIT1-2013.pdf