มติทปอ. เลื่อน Admissions 2557 GAT- PAT สอบ มีนาคม, พฤษภาคม !!!


วันนี้(26 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้มีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานทปอ.และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)ให้สัมภาษณ์ภาย หลังการประชุมทปอ.ว่า จากที่ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ของ ทปอ. ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนที่เป็นสากลและของกลุ่มประเทศยุโรป และอาเซียน  ในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ กลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นของ ทปอ. ได้สรุปผลปฎิทินแอดมมิชชั่นกลางปีการศึกษา2557 และทปอ.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอดังนี้การสอบวิชาสามัญ7วิชา วันที่. 25-26  ม.ค.2557, การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ต้นเดือนมี.ค.2557  ประกาศผลวันที่ 10 เมย. รับสมัครแกตและแพตครั้งที่ 2 วันที่ 5-16 เม.ย. 2557สอบวันที่ 10-13 พ.ค.ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.2557
ศ.ดร.สมคิด. กล่าวต่อไปว่า. มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้ เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย. 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 6-11 พ.ค. 2557สอท.แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านรับตรงผ่านเคลีย ริ่งเฮ้าส์ไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิชชั่นกลางวันที่ 19 พ.ค.2557 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย.2557 รับสมัคร วันที่ 8-18 มิ.ย. 2557 ชำระเงินค่าสมัครวันที่  8-20 มิ.ย. 2557 ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกวันที่  28-30 มิ.ย.2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่  4 ก.ค.2557 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ม14-16ก.ค. 2557  ส่วนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นยังม่ได้ข้อสรุป ใด แต่ให้ สอท.ไปพิจารณาว่าจะสามารถประกาศผลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้หรือไม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือน สิงหาคมถึงกันยายน 

 "ทปอ.ยังได้หารือกับสภาวิชาชีพซึ่งส่วนใหญ่ยินดีที่จะปรับเวลาการสอบเพื่อ ขอใบประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขณะเดียวกัน ทปอ. จะไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ เพราะหากเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปจะทำให้นิสิตนักศึกษาจบช้ากว่าเดิมประมาณ 3 เดือนจากเดิมจะจบในเดือนเม.ย. มาเป็นเดือนก.ค.ซึ่งช่วงดังกล่าวจะทำให้ขาดแคลนนิสิตนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงาน ตามโรงพยาบาลต่างๆ " ศ.ดร.สมคิด. กล่าว
   ศ.ดร.สมคิด. กล่าวอีกว่า. นอกจากนี้ทปอ. ยังหารือกรณี มธ. อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละ มหาวิทยาลัยในการดำเนินการเรื่องนี้  พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา ก็อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาข้ามเพศ แต่งชุดครุยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  แต่มีเงื่อนไขต้องมีการขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย  ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทางการแพทย์และต้องมีใบรับรองจากแพทย์มายืนยันโดย ไม่เปิดกว้าง อีกทั้งเห็นว่าขณะนี้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก และมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราช ทานปริญญาบัตรได้ แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็ยังไม่อนุญาต จึงมีข้อสรุปว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีประวัติ จารีตประเพณี และความพร้อมที่แตกต่างกันดังนั้น ให้เป็นอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย

"ทปอ.เห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องนิสิตนักศึกษาข้ามเพศเพราะอยากให้คน กลุ่มนี้มีที่ยืนในสังคมไทยที่เหมาะสม ส่วนเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เปิดกว้างอยู่แล้ว.  เช่น มศว มีนิสิตชายที่แปลงเพศเป็นหญิง ขอพักในหอพักหญิง ซึ่งมศว ก็พิจารณาแล้วอนุมัติตามคำขอ ขณะที่มีการร้องขอห้องน้ำสำหรับเพศที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น ดังนั้นเรื่องต่างๆ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมต่อไป" ศ.ดร.สมคิด. กล่าว


Credit  http://www.dailynews.co.th/education/151629