รับตรง แพทย์ชนบท (แนวใหม่) ม.นเรศวร 56

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ประจำปีการศึกษา 2556

เรื่อง
ที่มา : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/