รับตรง ม.มหาสารคาม 56

UploadImage


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปี 2556

ช่องทางรับสมัคร
• โควตารับตรงทั่วประเทศ
• โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
• โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


ค่าสมัคร : 500 บาท

โควตารับตรงทั่วประเทศ
1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน
4. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด 


โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
1 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดกีฬาที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ คณะสัตวแพทย์
ส่วนที่ 1   การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100 % ประกอบด้วย
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็น 20 %
2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 30 %
3. คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT (ครั้งที่ 1/2556 สอบเดือนตุลาคม 2555) คิดเป็น 50 %
( คำเตือน  ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาสัตวแพทย์นะครับ ปีก่อนปิดรับสมัครไป แต่ปีนี้กลับมารับอีกรอบ เหอะ ๆๆ  )


กำหนดการ

รับสมัครระหว่างวันที่                                                       1 - 31 สิงหาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ                                   20 พ.ย. 2555
ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
และโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ทดสอบความสามารถด้านกีฬา                                         24 พ.ย. 2555
ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม                          25 พ.ย. 2555
ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าศึกษา                                 29 พ.ย. 2555
ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
และโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                               30 พ.ย. 2555
ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

สอบสัมภาษณ์  ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ               6 ธ.ค. 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าศึกษา                                14 ธ.ค. 2555
ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ


  ที่มา: http://www.acad.msu.ac.th