มธ.ตั้งรร.ปั้นเด็กสายสังคม ปลูกสายเลือดธรรมศาสตร์

UploadImage

 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ.มีแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ขึ้น โดยจะให้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีรูปแบบการจัดตั้ง
คล้าย ๆ กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในความดูแล ของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ มธ.มีเป้าหมายแตกต่างกัน โดยโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ของ มธ.จะคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาด้านสายสังคมศาสตร์โดยเฉพาะ จากนั้นโรงเรียนจะทำหน้าที่บ่มเพาะนักเรียนให้มีความเป็นจิตสาธารณะเพื่อส่ง ต่อเข้ามหาวิทยาลัย เพราะเห็นว่าปัจจุบันการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนาน 4 ปี ยังไม่เพียงพอต่อการดูแลและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นสายเลือดธรรมศาสตร์ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยความรักชาติ รักประชาธิปไตย รู้จักทำหน้าที่เพื่อสังคมและผู้อื่น ทั้งนี้คาดว่าจะใช้พื้นที่ภายในบริเวณ มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่ตั้งโดยเบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณการก่อตั้งโรงเรียนธรรมศาสตร์วิ ทยานุสรณ์ ไว้ 50 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและขอหารือสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการ

          "เราอยากเปิดโรงเรียนที่สอนคนโดยมุ่งเน้นด้านสังคมศาสตร์ เพราะคิดว่าระยะเวลา 4 ปีที่อยู่ในรั้ว มธ.อาจยังไม่พอต้องเปิดรับอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับการบ่มเพาะเด็กทั้งหลายให้มีจิตใจที่ดีงาม มีความคิดทำเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบฝังแน่นตรึงในจิตใจ และให้จบออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคม"  ศ.ดร.สมคิด กล่าว.

ที่มา-เดลินิวส์ออนไลน์