โครงการค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 2


โครงการค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 2
The New Blood Generation Engineers
ตอน เปิดโลกวิศวะ สู่อาเซียน
 
ความเป็นมา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งต้องการเยาวชนที่มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นมา ความสำคัญและบทบาทของวิศวกรส าหรับการทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความสามารถทางด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำการทางานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นกลุ่ ม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี การใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการทำงาน รวมไปถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นว่า การที่จะได้มาซึ่งเยาวชนที่มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการนั้น จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ ยังเยาว์วัย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อที่จะสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในระดับมหาวิทยาลัย
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
- ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่ ฯ มาก่อน
- มีความสนใจในวิชาชีพ/สายงาน วิศวกรรม
 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
 
โครงการค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น