มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทยอยปรับเวลาเปิด – ปิดเทอม ตามอาเซียน ตั้งแต่ 55

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จะทยอยปรับเวลาเปิด - ปิดเทอม ตั้งแต่ 2555

       จากมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งมาว่าตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแห่ง จะทยอยปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด - ปิดเทอมใหม่ เพื่อให้ตรงกับสากล และประเทศในกลุ่มอาเซียน  ซึ่งทำให้เห็นว่าไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา  ที่จะพลักดันให้นักศึกษาไทยมีความทัดเทียมกับต่างชาติ  และเป็นสากล  และอีกไม่ช้าคงจะมีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากนี้ได้ปฏิบัติตาม  ทำให้ประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

- เวลาเปิด-ปิดเทอมของมหาลัยใหม่

           ภาคเรียนที่ 1     กันยายน - ธันวาคม

           ภาคเรียนที่ 2     มกราคม - พฤษภาคม

           ภาคเรียนที่ 3    (ซัมเมอร์ มีเฉพาะบางแห่ง)  มิถุนายน - สิงหาคม

 -  รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จะปรับเวลาเปิดเทอม ปี 2555 (นำร่อง)

           - มหาวิทยาลัยนเรศวร (บางคณะ)

         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะภาค Inter บางคณะ)

         - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (บางคณะ) 


                                                                              ปี 2556

           - คณะสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี โท เอก (Inter)
ทุกมหาวิทยาลัย 


                                                                             ในปี 2557

             - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           - มหาวิทยาลัยทักษิณ

           - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           - มหาวิทยาลัยนครพนม

           - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

           - มหาวิทยาลับบูรพา

           - มหาวิทยาลัยพะเยา

           - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           - มหาวิทยาลัยมหิดล

           - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

           - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           - มหาวิทยาลัยศิลปากร

           - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

           - กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9แห่งทั่วประเทศ

           - กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41แห่งทั่วประเทศ

           - มหาวิทยาลัยเอกชน (บางแห่ง)


             ทั้งนี้ ทาง ทปอ. จะทำการเก็บข้อมูลศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ว่าการเลื่อนเปิดเทอมตามสากลนั้น ในแง่ของนักเรียน ผู้ปกครอง และสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีข้อดี หรือข้อเสียอย่างไร เช่น จะไปทับซ้อนกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศด้วย เรื่องเวลาเปิด-ปิดเทอมของระดับมัธยม  ทาง สพฐ.
จะเป็นผู้ดำเนินงาน


          เรื่องระบบแอดมิชชั่น หากยึดตามปฏิทินเก่าในแต่ละปีที่ผ่านมา กระบวนการสอบแอดมิชชั่นจะสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม หากมหาวิทยาลัยเลื่อนไปเปิดเทอมใหม่ในเดือนกันยายน ก็จะทำให้เกิดช่องว่างของนักเรียนระหว่างจบ
ม.6 – เข้ามหาวิทยาลัยนานถึง 4 เดือนเต็ม ซึ่งส่วนนี้ ทปอ. อาจจะเลื่อนกระบวนการสอบ GAT PAT O-NET ย้ายมาอยู่ใน 4 เดือนดังกล่าว ซึ่งมีผลดีคือ นักเรียนจะได้เรียน ม.6 อย่างเต็มที่ไม่ต้องพะวงมากับการสอบ GAT PAT หรือ O-NET


ขอขอบคุณ  http://board.postjung.com/617662.html