รับตรง จุฬา หลักสูตรนานาชาติ รอบที่่ 2

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือก

เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียด) new2 (18 พ.ค. 55)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียด) new2 (17 พ.ค. 55)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา
เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียด) new2 (11 พ.ค. 55)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น