รับตรงเพิ่มพิเศษ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปการ ( มีทุน) 2556

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโน
เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2556 ( รอบแรก )  รับสมัคร  28 พฤษภาคม ถึง 8 กรกฎาคม 2555  มีทุนการศึกษา

+ ประกาศรับสมัคร 2556 (รอบแรก)
+ ประกาศทุน 2556 (รอบแรก)
+ ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2556 ( รอบสอง )
รอบสองเปิดรับ 2 กรกฎาคม 2555
+ ประกาศรับสมัคร2556 (รอบสอง)
+ ประกาศทุน 2556 (รอบสอง)
+ ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัครอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
อัตราค่าหน่วยกิตวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท
อัตราค่าหน่วยกิตวิชาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  หน่วยกิตละ 1,500 บาท
อัตราค่าหน่วยกิตวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
อัตราค่าหน่วยกิตวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
ไม่ตัดสิทธ์ Admissions กลาง
หน้าเว็บไซต์หลัก http://202.28.75.249/engineering3/